DIE KOERANTE VANAF DIE VOLKSRAAD KAN HIER AFGELAAI WORD:

 

KOERANT 1(4 Junie 2013)

KOERANT 2 (25 Jnie 2013)

KOERANT 3 (8 Julie 2013)

KOERANT 5 (21 Oktober 2013)

 15 Augustus 2013

 Voltooi die grondopname Vorm 16 nou elektronies, volg die skakel: http://vvk.co.za/255152.html
Om die grondteller te besigtig, volg die skakel: http://vvk.co.za/215252.html

Grondopname-proses

Dit is alombekend dat ‘n deel van die Boere-Afrikanervolk teen hulle wil in die huidige Suid-Afrikaanse eenheidstaat ingeforseer is. Diegene kon egter tot dusvêr nie daarin slaag om ‘n gekonsentreerde vryheid veldtog te voer nie, in die lig van meningsverskille oor verskeie aspekte van die vryheid vraagstuk.

Die VVK het sedert sy ontstaan die standpunt gehandhaaf dat daardie verskille op volks demokratiese wyse bygelê moet word, soos wat dit tydens ons vorige vryheidstryde gedoen was. Insgelyks was dit ook van die begin af ons standpunt dat die volk self in die finale instansie ‘n meerderheidsbesluit sal moet neem, wat die ligging van ons volgende vrye Republiek betref.

Sodanige grondgebied sal deur die volk self beset, bewoon en bewerk moet word; en die grootte daarvan sal in verhouding moet wees met die getal van volksgenote wat in die eerste plek aandring op vryheid in ‘n onafhanklike staat.

Teen Mei 2013 verstryk die tydperk wat die huidige Volksraad het om nasionale- en internasionale uitweë te volg tot vreedsame herstel van ons reg op territoriale selfbeskikking. Daarna sal die volk self, by wyse van volksvergaderings en na gelang van omstandighede, besluit wat ons vervolgens te doen staan. Ten einde Volksraad en volksvergaderings op daardie stadium in staat te stel om ingeligte keuses uit te oefen, het die VVK besluit om ‘n grond-opname veldtog te loods. Al diegene wat op die volkskieserslys geregistreer is; wat eiendomsreg oor enige vaste eiendom beskik; en begerig is dat daardie eiendom by ‘n toekomstige onafhanklike staat ingeskakel moet wees, word geleentheid gebied om ‘n opgawe van sulke eiendom by die VVK in te dien deur 'n "Vorm 16" in te vul.

Onder "eiendomsreg" word ook inbegryp al diegene wat aandeelhouers van maatskappye is wat sulke grond besit; of lede is van beslote korporasies wat sulke grond besit. Indien 'n trustbegunstigde grond wat in naam van die trust besit word, wil inskakel by hierdie opgawe, moet die meerderheid van ander trustbegunstigdes (indien enige) daartoe instem per brief. In geval van maatskappye en beslote korporasies, is dit voldoende indien die meerderheid aandeelhouers- of ledebelang houers tot hierdie opgawe instem.

3 JUNIE 2013

 Beste volksgenote,

Ds Ferdie Devenier word, soos die Vader wil ingehuldig as Lid van die Volksraad op 15 Junie 2013.

Daar is slegs 120 plekke beskikbaar vir volksgenote wat hierdie aandoenlike, maar ook feestelike geleentheid sou wil bywoon. Indien u deel daarvan wil wees, moet u bespreking en betaling gedoen wees voor of op Maandag, 10 Junie.

Die verrigtinge behels:

Kerkdiens, kapel te Diamantvallei.
Tyd: 16h00
Drag: Formeel
Sien padaanwysings onder aan.

Inhuldigingsdinee te Kleinfontein Gemeenskapsaal.
Tyd: 19h00
Koste: R150 per persoon
Drag: Formeel
Driegang-maaltyd.
Wyn en sap sal voorsien word. Eie drinkgoed welkom.
Sien padaanwysings onder aan.

Besprekings kan gedoen word by  chantal.kruger@vvk.co.za of telefonies by 012 803 0712.

Die bankbesonderhede as volg:

Standard Bank
Tak: Lynnwoodrif
Rek.-naam: Volksraad Verkiesing Kommissie
Rek.nr: 018-289-541
Takkode: 012-445

Faks bewys van betaling na 012 803 4527

Dit beloof om weereens 'n onvergeetlike geleentheid te wees.

Vriendelike groete,
Chantal.

Aanwysings na Diamantvallei:

Koördinate: 28º  31'  35.97"  Oos 25º  48'  58.66"  Suid

Vanaf Pretoria

N4 oos (rigting Witbank) draai regs oor die snelweg by die Cullinan/Rayton/ Bapsfontein afrit (tolhek), nà ongeveer 3km, draai links by groen Diamantvallei bord op 'n grondpad, volg die groen Diamantvallei borde. Neem asb. kennis: daar is 'n ander onthaallokaal op dieselfde pad.

Vanaf Johannesburg

N1 noord na Pretoria, draai regs op die N4 oos, rigting Witbank, gaan voort soos beskryf vanaf Pretoria.

Vanaf Witbank

N4 wes, rigting Pretoria, eerste afrit na groot tolhek (Cullinan, Rayton, Bapsfontein), draai links, rigting Bapsfontein, na ongeveer 2km, draai links by die groen Diamantvallei bord op 'n grondpad, volg die groen Diamantvallei borde.  Neem asb. kennis: daar is 'n ander onthaallokaal op dieselfde pad.

Aanwysings na die Kleinfontein Gemeenskapsaal:
N4 oos (rigting Witbank) draai regs oor die snelweg by die Cullinan/Rayton/ Bapsfontein afrit (tolhek), nà ongeveer 0,5km, draai regs by die eerste afdraai (kyk vir Galagos-borde), volg die pad tot by die sekuriteitshekke. Die wagte sal die pad verder aandui.

29 APRIL 2013

Beste volksgenote,

U sal onthou dat die Volksraad op 3 Desember 2012 'n klag by die SA Menseregtekommissie (SAMRK) teen die S.A. Regering gelê het weens laasgenoemde se versuim om sy internasionale verdragsverpligtinge met betrekking tot selfbeskikking van volkere na te kom. Ná baie druk op die Kommissie deur die Volksraad, het hulle nou, bykans vyf maande nadat die klag gelê is, met die onderstaande vorderingsverslag vorendag gekom.

Die Volksraad sal voortgaan om deurlopend druk op die Komissie uit te oefen om 'n bevinding oor die kwessie te maak.

Die uwe,
Andries Breytenbach

"RE: COMPLAINT WITH THE SOUTH AFRICAN HUMAN RIGHTS COMMISSION [THE COMMISSION]

Your complaint to the Commission dated 3rd December 2012 and bearing reference number GP/2012/0583/AM refers.

We have noted your requests for a progress update in your matter and extend our humble apologies for delay in providing formal communication of same sooner. The Commission can assure you however, that close consideration is being given to the complaint since its receipt.

The Commission in terms of its Complaints Handling Procedures as gazetted undertakes a process of assessment of all complaints on receipt. The process of assessment in complex matters is one which unfortunately does take some time as the Commission needs to fully satisfy itself of its assessment in such instances by considering a range of factors in its deliberations. This is attributable to the fact that complex matters are those which usually have significant impact on broader society. Based on such considerations, the Commission will decide whether it has jurisdiction to provide the relief sought; and if so the most appropriate process through which to achieve this outcome in the interests of rights protection. Decisions of the Commission are thereafter provided to complainants to ensure that, complainants understand the outcomes, and are directed to relief where available and appropriate on the facts of particular cases.

The central complaint before us in your complaint is that of self determination. The right to self determination is indeed one which is complex and nuanced not only in South Africa but globally. It is in this context that the Commission is consultation with its Commissioner, Danny Titus, who is a UN expert on the rights of indigenous peoples and has considerable insights on the right to self determination. In a formal meeting with the Commissioner on the 4th of April 2013, he provided valuable information including the wide diverse history and current practice of the Afrikaans language. A large body of UN based research has also been undertaken, including reference to two authoritative works on Afrikaners, one of which is by Prof. Hermann Giliomee.

This body of work and our report will on finalization be tabled before the Chairperson of the Commission and thereafter formally communicated to you.

I trust therefore that you are more assured of the attention being devoted to the complaint. We will provide you with feedback as we progress.

We thank you for your referral to the Commission and your cooperation herein.
Yours faithfully

_____________________
CHANTAL KISOON
PROVINCIAL MANAGER"

16 APRIL 2013


Grondopname-proses
Dit is alombekend dat ‘n deel van die Boere-Afrikanervolk teen hulle wil in die huidige Suid-Afrikaanse eenheidstaat ingeforseer is. Diegene kon egter tot dusver nie daarin slaag om ‘n gekonsentreerde vryheidsveldtog te voer nie, in die lig van meningsverskille oor verskeie aspekte van die vryheidsvraagstuk.
Die VVK het sedert sy ontstaan die standpunt gehandhaaf dat daardie verskille op volksdemokratiese wyse bygelê moet word, soos wat dit tydens ons vorige vryheidstryde gedoen was. Insgelyks was dit ook van die begin af ons standpunt dat die volk self in die finale instansie ‘n meerderheidsbesluit sal moet neem, wat die ligging van ons volgende vrye Republiek betref.
Sodanige grondgebied sal deur die volk self beset, bewoon en bewerk moet word; en die grootte daarvan sal in verhouding moet wees met die getal van volksgenote wat in die eerste plek aandring op vryheid in ‘n onafhanklike staat.
Teen Mei 2013 verstryk die tydperk wat die huidige Volksraad het om nasionale- en internasionale uitweë te volg tot vreedsame herstel van ons reg op territoriale selfbeskikking. Daarna sal die volk self, by wyse van volksvergaderings en na gelang van omstandighede, besluit wat ons vervolgens te doen staan. Ten einde Volksraad en volksvergaderings op daardie stadium in staat te stel om ingeligte keuses uit te oefen, het die VVK besluit om ‘n grond-opname veldtog te loods. Al diegene wat op die volkskieserslys geregistreer is; wat eiendomsreg oor enige vaste eiendom beskik; en begerig is dat daardie eiendom by ‘n toekomstige onafhanklike staat ingeskakel moet wees, word geleentheid gebied om ‘n opgawe van sulke eiendom by die VVK in te dien deur 'n "Vorm 16" in te vul; wat aangeheg is aan hierdie vonkpos.

Onder "eiendomsreg" word ook inbegryp al diegene wat aandeelhouers van maatskappye is wat sulke grond besit; of lede is van beslote korporasies wat sulke grond besit. Indien 'n trustbegunstigde grond wat in naam van die trust besit word, wil inskakel by hierdie opgawe, moet die meerderheid van ander trustbegunstigdes (indien enige) daartoe instem per brief. In geval van maatskappye en beslote korporasies, is dit voldoende indien die meerderheid aandeelhouers- of ledebelanghouers tot hierdie opgawe instem.
Om op hoogte te bly van vordering met hierdie opname-proses, besoek gerus die VVK se webwerf onder die “Grondteller”-skakel; of alternatiewelik kan u kontak maak met die kantoor.  

15 APRIL 2013

Verslag soos op 12 April 2013
Soos reeds bekend, het die Volksraad op 3 Desember 'n klag by die Suid-Afrikaanse  Menseregtekommissie (SAMRK) teen die S.A. President en lede van sy kabinet gelê weens sy versuim om aan verskeie bepalings van die Verenigde Nasies se Internasionale Konvensie op Burgerlike en Politieke Regte, art. 235 van die S.A. Grondwet, en ander internasionale verdrae wat volke se reg op selfbeskikking erken, uitvoering te gee. Die volledige bewoording van die klag kan gelees word op die Volksraad se webblad (www.volksraad.co.za).
Die ANC-regering is 'n ondertekenaar van die gemelde Verdrag, asook van 'n opsionele Protokol waardeur die Internasionale Menseregtekomitee (MRK) se gesag om oor verbrekings van die verdrag te besleg, aanvaar word. Hierdie is bindende en afdwingbare internasionale verdrae wat nie straffeloos deur ondertekenaars daarvan oortree kan word nie.
Die Internasionale MRK skryf voor dat alle plaaslike (binnelandse) regsremedies eers beproef moet word alvorens hulle klagtes oor verbreking van die Verdrag of versuim om die bepalings daarvan na te kom, sal aanvaar en oorweeg. Die klag by die SAMRK is 'n belangrike en noodsaaklike stap om aan dié vereiste te voldoen.
Die SAMRK het In antwoord op ons navrae oor die vordering met die hantering van ons klag, geantwoord dat hulle ondersoek teen 28 Februarie 2013 afgehandel moes wees. 'n Dag voor dié  sperdatum is ons meegedeel dat hulle verslag ons wel die 28ste sou bereik. Toe dit nie gebeur het nie, het ons navraag gedoen, en is belowe dat ons dit op 4 Maart sou ontvang. Dit het ook nie gebeur nie en in antwoord op ons aanmaning is ons twee dae later skriftelik ingelig dat "our team of researchers and legal officers have not finalised the assessment of your complaint". Die vorige beloftes was dus gemaak, wetende dat dit nie nagekom sou word nie. In laasgenoemde skrywe word toegegee dat ons klag "is of great importance as it may have a major impact in our country." Die ernstige aard van die Verdrag en die gevolge indien dit uitgevoer sou word, word dus in daardie kringe besef.
Ons het daarop aangedring om teen 31 Maart ten minste 'n substansiële vorderingsverslag te ontvang. Tiperend van hul voetslepery het dit ook nie gebeur nie, waarop ons aan die Internasionale MRK kennis gegee het van ons voorneme om die onderhawige klag na dié liggaam  te eskaleer en hulle terselfdertyd ingelig het oor die SAMRK se lamsakkige hantering van die saak. Hierdie brief is pas deur mnr. Henk van de Graaf by die MRK se kantoor in Genève oorhandig. Ongelukkig het die MRK geen jurisdiksie oor die SAMRK nie en kan hulle slegs maar kennis neem hoe pateties en oneffektief die ANC-regering se hooggeroemde konstitusionele instellings is.
Voordat ons egter die MRK vir internasionale bemiddeling kan nader, moet die SAMRK se bevinding uit hulle gewurg word.
Intussen word oorweging geskenk aan ander binnelandse remedies, wat die verkryging van 'n Konstitusionele Hofbevel om die Regering te dwing om sy verpligtinge na te kom, kan insluit. 'n Prokureursbrief wat die weg daartoe kan open, is voorberei en sal eersdaags op die President bestel word.
Terwyl mnr. Van de Graaf in die buiteland is, het hy ook 'n skrywe aan die Internasionale Strafhof oorhandig waarin die Volksraad aan dié Hof kennis gee dat hy hom as 'n party tot die volksmoordklag, wat vroeër deur die Verkennersbeweging aanhangig gemaak is, voeg.
Ook het hy ons volk se Eis om Selfbeskikking, wat op 13 Oktober te Paardekraal bekendgestel en daarna op die Regering bestel is, as 'n amptelike dokument by UNPO ingedien, waar hy baie goed ontvang is.
Naas die Volksraad se aksies het 'n Duitssprekende Boere-Afrikaner, mnr. Helmut Heymann, wat eens 'n belangrike posisie beklee het waardeur hy verskeie internasionale kontakte gemaak het, sy medewerking aan die Volksraad aangebied, en aan al 620 lede van die Duitse Bundestag (dit is die Duitse Parlement), die Duitse President, Kanselier en ander lede van die Duitse Regering, 'n persoonlike brief met 'n kopie van ons volk se Eis om Selfbeskikking, gestuur en hulle ingelig oor die weiering van die Duitse Ambassadeur om op 30 November verlede jaar die Eis amptelik in ontvangs te neem. Volgens mnr. Heymann was die Ambassadeur se optrede strydig met die Duitse Grondwet, wat glo bepaal dat ambassades sulke dokumente in ontvangs móét neem. Sy beswaar is deur die President van die Bundestag na dié liggaam se Regskommissie verwys vir amptelike ondersoek.
Voorts het mnr. Heymann 'n brief aan 100 Amerikaanse senatore gerig om hulle oor die omstandighede waaronder ons volk gebuk gaan, in te lig. Mnr. Heymann het reeds verskeie positiewe reaksies op dié skrywes ontvang.
Verteenwoordigers van die Volksraad het onlangs saam met die Sentrale Komitee van die VVK vergader om onder meer die volgende Volksraadsverkiesing, wat gedurende 1914 gehou moet word, te bespreek. Besonderhede hieroor sal mettertyd aan u verskaf word.
Andries Breytenbach
alt


Vanrhynsdorp Volksraadsbesoek Program: 
Vrydagaand, 26 April 2013  17:00 Aankoms op Langverwacht, Distrik Vanrhynsdorp 18:30 Vuur word aangesteek 20:00 Aandete (Gratis ete aan teenwoordiges) 20:15 Volksraadslid Tiaan Theron 
Saterdag, 27 April 2013  08:30 Koffie en tee sal gratis voorsien word 09:00 Volksraadslid Steyn van Ronge 09:45 Teetyd 10:15 Volksraadslid Abel Malan 11:00 Vure word aangesteek vir bring en braai Saamkuier vir die res van die dag.
Diegene wie belangstel om hierdie geleentheid by te woon, kontak asseblief vir Christa Burger telefonies by 084 657 5808 of per e-pos by scburger@bravoland.co.za .

Lede Teken In

Gaan Na Bo